ਟੈਗ

ਟੁੱਟੇ ਦੰਦੀਂ
ਵੇਖ ਮੁਸਕ੍ਰਾਈ ਅੰਮਾਂ
ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਘੀ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖਰੌਡ