ਟੈਗ

ਪਾਇਆ ਨਾਗ  ਪਟਾਰੀ

ਗਭਰੂ ਪਿਘਲ ਗਿਆ

ਅੱਖ ਕਜਲੇ ਦੀ ਧਾਰੀ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ