ਟੈਗ

ਛੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਤੇ ਦੋ –
ਲੱਭੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ‘ਚੋਂ
ਸੁਹਾਗ ਪਟਾਰੀ

ਬਮਲਜੀਤ ਮਾਨ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ