ਟੈਗ

ਰਹਸਮਈ ਚਿੱਤਰ
ਮੇਰੀ ਪਟਾਰੀ ਇਕੋ
ਤੇਰਾ ਗੀਤ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ