ਟੈਗ

ਪਰਵਾਸੀ
ਸਪੇਰੇ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਵਸਿਆ
ਵਿਹੁ ਵਿਹੂਣਾ ਨਾਗ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ