ਟੈਗ

ਸਗਨਾਂ ਦੇ ਲੱਡੂ

ਪਟਾਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਵੰਡੇ

ਛੜੇ ਦੀ ਮਾਂ

ਜਗਤਾਰ ਲਾਡੀ