ਟੈਗ

ਏ. ਸੀ. ਕਾਰ ‘ਚ ਆਇਆ 

“ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ” ਕਥਾ ‘ਚ ਬਾਬੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ