ਟੈਗ

ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਤੰਦ
ਪਟਾਰੀ ਪੂਣੀਆਂ ਹੇਠ
ਫੌਜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ

ਜਗਤਾਰ ਲਾਡੀ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ