ਟੈਗ

ਸਾਉਣ ਦਾ ਛਰਾਟਾ ~
ਮਾਹੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਅ ‘ਚ
ਫਰੋਲੇ ਪਟਾਰੀ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ