ਟੈਗ

,

ਠੁੱਕਦਾਰ ਕੱਢਾਈ ~ 
ਅੰਮੜੀ ਦੀ ਸੁਗਾਤਫੁਲਕਾਰੀ 
ਕੰਧਤੇ ਸਜਾਈ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ