ਟੈਗ

ਘੁਸਮੁਸੀ ਬਹਾਰ ~ 
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਉਪਰ 
ਕੂੰਜਾਂ ਦੀ ਡਾਰ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ