ਟੈਗ

,

ਫੁਲਕਾਰੀ ਦਾ ਚਾਅ ~
ਖੱਦਰ ਉਪਰ ਪੱਟ ਦਾ ਧਾਗਾ 
ਰੰਗਦਾਰ ਭਾਹ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ