ਟੈਗ

ਤਪਦਾ ਰੋਹੀ ਜੰਗਲ
ਮੋਟੀ ਹੱਡੀ ਚੱਬ ਗਿਆ
ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬੱਬਰ

 ਚਰਨ ਗਿੱਲ