ਟੈਗ

ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰੀ
ਹਵਾ ਨਾਲ ਹਿੱਲਿਆ 
ਲਿਤਾੜਿਆ ਘਾਹ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ