ਟੈਗ

ਸੁੰਨ ਸਿਆਲ 
ਚੰਦਰੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆਇਆ 
ਅੰਮੀ ਦਾ ਸ਼ਾਲ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖਰੌਡ