ਮਾਰੂਥਲੀ ਘੁਸਮੁਸਾ ~ 
ਰੁਮਕਦੀ ਹਵਾ ਟੱਲੀਆ ਦੀ 
ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ