ਟੈਗ

ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ
ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਦਾਸ
ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ