ਟੈਗ

ਭੂਚਾਲ ਝਟਕਾ 
ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਉੱਡ ਗਏ ਪੰਛੀ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ