ਟੈਗ

, ,

ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਦੂਰ 
ਪਹਾੜੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਸੈਲਾਨੀ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਲ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖਰੌਡ