ਟੈਗ

,

ਭੂਚਾਲ ਝੱਟਕਾ
ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਰੁਕੀਆਂ
ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ