ਟੈਗ

ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ 
ਡਿੱਗ ਪਏ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ
ਘਾਹ ਸਥਿਰ ਖੜਾ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ