ਟੈਗ

, ,

ਪਤਝੜਸੰਕੇਤ
ਪੀਲ਼ੇ ਪੱਤੇ ਨਾਲ
ਉਡੇ ਪਰਿੰਦਾ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖਰੌਡ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ