ਟੈਗ

, ,

ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜਾ
ਕਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ
ਟਬਰ ਸਾਰਾ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖਰੌਡ