ਟੈਗ

, ,

ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ 
ਬੇਗਮ ਕੱਪ ਚਾਹ ਪਿਲਾ 
ਝੋਲਾ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ