ਟੈਗ

, ,

ਭੂਚਾਲ਼ ਮਗਰੋਂ
ਬੁੱਧ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਉਹੀ
ਸ਼ਾਂਤ ਮੁਦਰਾ

ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ