ਟੈਗ

,

ਪੀਂਘ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ . . .
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੇਹੜੇ ‘ਚ ਵਿਛਿਆ
ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਬੂਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ