ਟੈਗ

, ,

ਤੰਦੂਰ ਤਪਾ
ਤਪਦੀ ਬੈਠੀ ਵੇਖਦੀ
ਮਾਹੀ ਦਾ ਰਾਹ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖਰੌਡ