ਟੈਗ

ਗੁਰੂਪੂਰਬ —
ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਢਾਬੇ ਦਾ
ਠੰਢਾ ਤੰਦੂਰ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ