ਟੈਗ

,

ਸੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ
ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਖੜੀ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦਾ ਤਾਅਨਾ
ਫੋਟ ਤੇਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ