ਟੈਗ

ਬੇਬੇ ਦੇ ਤੰਦੂਰ
ਦੁਆਲੇ ਆ ਜੁੜੀਆਂ
ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਜਾਓ ਕੁੜੀਓ ਛਾਵੇਂ
ਮੈਂ ਲੌਨੀਂ ਆਂ ਰੋਟੀ

ਸਵੇਗ ਦਿਓਲ