ਟੈਗ

, ,

ਚੂੜੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥੀਂ
ਸ਼ੰਗਦੀ ਲਾਵੇ ਰੋਟੀਆਂ –
ਅੰਦਰ ਤਪੇ ਤੰਦੂਰ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ