ਟੈਗ

, ,

ਭਖੇ ਤੰਦੂਰ
ਰੱਤੀ ਲਾਲ ਹੋਈ
ਨਵੀ ਭਾਬੀ

ਅਰੋੜਾ ਗੀਤ