ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਘੁਸ੍ਮੁਸਾ
ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ‘ਚ
ਉਲਝਿਆ ਸੂਰਜ

ਗੀਤ ਅਰੋੜਾ