ਤ੍ਰਿਵੈਨੀ ਪਿੱਪਲ -
ਛੜੇ ਸੱਤ ਗੇੜੇ ਕੱਢਕੇ 
ਲਪੇਟੀ ਮੌਲੀ
ਬਮਲਜੀਤ ਮਾਨ