ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਛਾਂ
ਥੱਲੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀ-
ਏ.ਸੀ ਕਾਰ

ਗੁਰਦੀਪ ਬਿੱਲਾ