ਬਹਾਰ ਆਗਮਨ
ਕਰੁੰਬਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਪਲ ਤੇ
ਤਿਲੀਅਰ ਪਾ ਗਏ ਫੇਰਾ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ