ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ~
ਪਿੱਪਲ ਦੀਆ ਟਾਹਣੀਆ ਨਾਲ ਲਮਕਣ
ਪੀਲ ਪਲਾਗੜੀ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ