ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਪਲੰਘੇ
ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਪਿੱਪਲ ਪਤੀਆਂ
ਝਾਕਣ ਨਿੱਕੀਆਂ

ਰਾਜਵੰਤ ਬਾਜਵਾ