ਪੱਖੀ ਦੀ ਝੱਲ
ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਭੁੰਨੇ ਛੱਲੀ
ਛੱਲੀ ਵਰਗੀ

ਜਗਤਾਰ ਲਾਡੀ