ਟੈਗ

ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ–
ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੋਰੀ ਨੂੰ
ਜੱਟ ਝੱਲੇ ਪੱਖੀ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ