ਪਖੀ ਮਖਮਲ ਦੀ
ਅੰਮੀ ਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਏ
ਦਸੂਤੀ ਤਰੋਪਾ

ਰਜਵੰਤ ਬਾਜਵਾ