ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ
ਝਾਲਰ ਵਾਲੀ ਪੱਖੀ
‘ਤੇ ਸੰਦੂਕ

ਲਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰੀਂਹਵਾਲਾ