ਦਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ~
ਸੱਸ ਮਾਰਿਆ ਤਾਅਨਾ
ਪੱਖੀ ਵੀ ਨੀ ਲਿਆਈ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ