ਮਲਮਲ ਦੀ ਪੱਖੀ –
ਊਂਘਦੀ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ
ਸੁਣਾਵੇ ਲੋਰੀ

ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ