ਚੂਕੀ ਚਿੱੜੀ ~
ਹਾਲ਼ੀਆਂ ਹੱਥ ਹਰਨਾਲੀਆਂ
ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਹੱਥ ਮਧਾਣੀਆਂ

ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ