ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ –
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਹੋਰ ਕਸੀ ਗਲ਼ਵੱਕੜੀ

ਮੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ