ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ —
ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ‘ਵਾ ‘ਚ 
ਸੁਬਕ ਸਾਹ

ਸ਼ਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦ