ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਤੁਪਕਾ – ਤੁਪਕਾ 

ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦਰਿਆ ਚ ਰਲਿਆ

ਮੀਂਹ ਦਾ ਸ਼ੋਰ

ਜਾਂ
ਮੀਂਹ ਦਾ ਸ਼ੋਰ 

ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦਰਿਆ ਚ ਰਲਿਆ 

ਤੁਪਕਾ – ਤੁਪਕਾ

ਹਰਲੀਨ ਸੋਨਾ