ਮਿਉਂਸਪਲ ਪਾਰਕ –

ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂਂਜ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠਹਾਕੇ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ