ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ
ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਰੀ ਜਾਵੇ
ਪੱਤੇ ਤੇ ਕੀੜੀ

ਸਰਦਾਰ ਧਾਮੀ